KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Hoạt động phong trào

Hoạt động phong trào

Đưa tin về các hoạt động phong của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tình nguyện Khoa CNTT