Giáo vụ khoa


KS. Chu Thị Bính

- Giáo vụ khoa

- Nguyên trưởng ban nữ công khoa CNTT

Điện thoại CQ: (+84) 3 869 7940

CN. Nguyễn Tố Mỹ

- Giáo vụ khoa

- Trưởng ban nữ công khoa CNTT

Điện thoại CQ: (+84) 3 869 7940