KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Giảng viên TS. Trần Khánh Dung

 

 

Giảng viên TS. TRẦN KHÁNH DUNG

 

 

Chức danh: Phó Trưởng Khoa CNTT;

Trưởng Bộ môn CNPM

Thông tin liên lạc

Địa chỉ : Phòng 408 – A1, ĐHXD

Mobile: (84) 98.232.5218

Email: dungtk@nuce.edu.vn

Quá trình đào tạo

Thời gian

Bậc và ngành đào tạo

Nơi đào tạo

1998-2002

Cử nhân Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

2004-2007

Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

2010-2013

Tiến sĩ Tin học

Trường Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp

 

Quá trình công tác chuyên môn

v  2001 – 2002

o    Cộng tác viên Công ty Giải pháp phần mềm Đan Phong. Vai trò: Kiểm thử phần mềm

o    Cộng tác viên Công ty Phát triển phần mềm VASC, thuộc VNPT. Vai trò: Hỗ trợ triển khai Mạng nội bộ Intranet cho các doanh nghiệp

v  2010 – 2013

o    Nghiên cứu sinh về Software Engineering tại Laboratoire d’informatique de Paris Nord (LIPN), Institut Galilée, Université Paris 13, Pháp

o    Cộng tác viên nghiên cứu thuộc Software Engineering and Programming Language Reseach Group, tại DIBRIS, University of Genova, Ý

v  2002 – nay

o    Giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Xây dựng

o    Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Xây Dựng (nhiệm kỳ 2015-2019)

o    Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Xây dựng (nhiệm kỳ 2015-2019)

 

Hướng nghiên cứu chuyên sâu

o    Software Specification

o    Software Design Patterns

o    Software Development Process

o    Service Oriented Architecture, Service Oriented System

o    Software Testing

o    Software Quality Assuarance

o    UML (Unified Modelling Language), SOAML (Service Oriented Architecture Modelling Language), OCL(Object Constraints Language), SysML (System Modelling Language

o    Tools: Visual Paradigm, Eclipse

 

Môn học phụ trách

-       Công nghệ phần mềm

-       Đồ án Công nghệ phần mềm

-       Quản lý Dự án Công nghệ thông tin

-       Phân tích thiết kế hướng đối tượng (UML)

Đề tài nghiên cứu khoa học

Năm

Tên đề tài

Cấp quản lý

Cơ quản chủ trì

Ghi chú

2004

Phát triển Hệ thống quản lý công tác đối ngoại cho Phòng Đối ngoại, Trường Đại học Xây dựng

Cấp Trường

Trường ĐHXD

Tham gia

2008

Nghiên cứu các phương pháp ước lượng dự án công nghệ thông tin

Cấp Trường

Trường ĐHXD

Chủ trì

2013

Cách tiếp cận chặt chẽ và hình thức với việc mô hình hóa và thiết kế các hệ thống dịch vụ.

Đề tài NCS

ĐH Paris 13

Chủ trì

2015

Xây dựng quy trình và xác định ràng buộc đối với các ký pháp đồ họa trong việc sử dụng biểu đồ Hoạt động (Activity Digram) của MUL 2.0 trong việc mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ của hệ thống

Cấp Trường

Trường ĐHXD

Chủ trì

2017

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML

Cấp Trường Trường ĐHXD Chủ trì
2018

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mô hình hoá thiết kế phần mềm cho việc sinh mã chương trình tự động

Cấp Trường Trường ĐHXD Chủ trì

 

Đơn vị hơp tác

LIPN-Université Paris 13, DIBRIS- University of Genova, Cty TNHH Tester Việt, FPT Polytechnic Hanoi, Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam, Vietnam France University - USTH

Bài báo

  • Christine Choppy, Gianna Reggio, Khanh-Dung Tran. Formal or not, but precise modelling of services with CASL4SOA and SoaML. 4th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE12), pp.187-194, Aug. 2012.
  • Trần Khánh Dung. Quy trình và kỹ thuật mô hình hoá nghiệp vụ bằng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UMLTuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học và Công nghệ Trường ĐHXD lần thứ 17, Tập 2, tr. 305-311, 2016.

Vài nét tiêu biểu

Thẳng thắn với đồng nghiệp

Gần gũi với sinh viên