KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo về buổi “Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường” năm học 2015-2016.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

      Kính gửi: Các Giáo viên chủ nhiệm.

     Theo Thông báo số 77/TB-ĐHXD-CTSV của phòng Công tác chính trị và Quản lí sinh viên, nhà trường quyết định tổ chức buổi “Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường” năm học 2015-2016.

I.  MỤC ĐÍCH

      1. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên, giải đáp những thắc mắc về chế độ chính sách, những chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đại học.

      2. Có thêm thông tin phản hồi từ sinh viên về quá trình tổ chức đào tạo, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, hoạt động văn – thể - mỹ, quản lí‎ sinh viên trong và ngoài trường, hoạt động Đoàn – Hội, tư vấn hướng nghiệp, vv… đề nhà trường có những biện pháp nâng cao hơn nữa công tác sinh viên.

II.   CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

      Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp, tổng kết học kỳ, tập hợp các ‎ý‎ kiến của sinh viên (theo mẫu) và bầu đại biểu đi dự hội nghị (Lớp trưởng, bí thư chi đoàn và 01 sinh viên đại diện).

III.  THỜI GIAN

    1. Giáo viên chủ nhiệm tổng hợp lại các ‎ý kiến, lập danh sách sinh viên đi dự hội nghị nộp về Văn phòng khoa trước ngày 04/03/3016 để Khoa tổng hợp và nộp cho phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

    2.  Buổi “Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường” diễn ra vào lúc 19h00 ngày 15/03/2016 tại Tầng 2- Hội trường G3.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN SINH VIÊN CHO

HỘI NGHỊ “ĐỐI THOẠI GIỮA SINH VIÊN VỚI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG”

Lớp: ………………..

I. TẬP HỢP CÁC Ý KIẾN.

-         Đào tạo;

-         Chế độ học bổng, học phí;

-         Chế độ chính sách (thương binh, bệnh binh, DT-HN, DT-CN, …)

-         Giảng đường, cơ sở vật chất;

-         K‎‎‎ý túc xá;

-         Thư viện;

-         An ninh trật tự;

-         Y tế học đường;

-         Công tác sinh viên của GVCN, Ban chủ nhiệm Khoa, Viện, Ban;

-         Công tác Đoàn thể, …

II. DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ

 

STT

Họ và tên

Lớp quản lý

Chức vụ

Ghi chú

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

Người lập biểu

file đính kèm