KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v nghiệm thu đề tài nckh cấp trường thường 2015

Kế hoạch nghiệm thu đề tài nckh 2015

 

03/12->09/12: Đánh giá đề tài cáo đề tài ở bộ môn (sau buổi báo cáo, bộ môn gửi lại khoa danh sách đề tài cho bảo vệ và danh sách phản biện 2 phản biện/đề tài, biên bản báo cáo ở bộ môn ). 

11/12: Hồ sơ của mỗi đề tài sẽ được gửi về phòng khoa học công nghệ. 
 
17/12: Lịch nghiệm thu bắt đầu từ 14 giờ chiều tại thư viện, thứ tự báo cáo nghiệm thu theo thứ tự mã số đề tài từ 42 đến 48
 
Các biểu mẫu liên quan có thể tải về từ các link trong: http://fit.nuce.edu.vn/new/bieu-mau/bieu-mau-57
 
Thông báo nghiệm thu từ Trường xem tại đây