KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Danh sách dự kiến được nhận học bổng kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

 Đề nghị tất cả sinh viên toàn khoa kiểm tra, nếu có sai sót gì cần thắc mắc lên Văn phòng khoa giải quyết từ ngày 01/3/2017 đến 08/3/2017. Sau thời gian trên mọi thắc mắc đều không được giải quyết

Danh sách dự kiến nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017