KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Lớp trưởng báo các bạn thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của g/v học kỳ 2 năm học 2016 - 2017