KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp đợt 3 ngày 12/8/2017