KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo đăng ký môn học nguyện vọng và rút bớt học phần kỳ II năm học 2015 - 2016

Thông báo đăng ký môn học nguyện vọng và rút bớt học phần kỳ II năm học 2015 - 2016