KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo đăng ký môn học nguyện vọng và rút bớt môn học kỳ 2 năm học 2016-2017