KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo dành cho sinh viên tốt nghiệp nhận bằng đợt tháng 3/2018. (Hướng dẫn thực hiện khảo sát phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chương trình đào tạo)