KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh đợt 6 năm 2017