KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v đăng ký học chương trình đại học thứ 2(học song bằng) và ĐK học theo phương tức bảo lưu điểm quá trình(ĐQT)