KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v đăng ký môn học (bằng 2, song bằng, bảo lưu điểm quá trình) kì 2 năm 2016/2017