KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v hoàn thiện thủ tục ra trường và lịch rút hồ sơ gốc cho sv tốt nghiệp