KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo V/v làm thẻ sinh viên và thẻ liên kết ngân hàng cho sinh viên khóa 62