KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v miễn, giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc diện chính sách