KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v Sinh viên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân đến trường ngày 23/1/2018