KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v Sinh viên không được sử dụng phương tiện giao thông các nhân