KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v Sinh viên không tham gia tụ,tập, ,ít tinh biểu tình trái pháp luâtj