KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thông báo v/v tham gia "Ngày hội việc làm cùng Công ty Xây dựng Nhật Bản dành cho SV khối ngành kỹ thuật - JOBFAIR 2018"