KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Trường Đại học Xây dựng tuyển dụng viên chức năm 2015

Căn cứ nguồn nhân lực phát triển của trường, Trường Đại học Xây dựng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015.

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Khoa Công nghệ Thông tin: 

  • Bộ môn Công nghệ phần mềm: 01 giảng viên;
  • Bộ môn Kỹ thuật máy tính: 01 giảng viên;
  • Bộ môn Toán học: 02 giảng viên.

Thông tin chi tiết

Mẫu đơn dự tuyển